top of page

เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดไหน? ที่เหมาะกับบ้านของคุณ?เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดไหน? ที่เหมาะกับบ้านของคุณ?


การติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟ สำหรับบ้านพักอาศัย

ในการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟนั้น ควรเริ่มต้นจากการดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนของท่าน (จำนวนหน่วยที่ใช้) โดยหนึ่งหน่วยคิดได้จาก


1 หน่วย หรือ 1 kW-hour = กำลังไฟฟ้า 1 kW(1 kW = 1,000 W) X เวลา 1 ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น

หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ เปิดนาน 2 ชั่วโมงครึ่งใช้พลังานไฟฟ้า (100 วัตต์ x 2.5 ชั่วโมงครึ่ง)/1000 = 0.25 หน่วย(kW)

ซึ่งการเลือกขนาดโซล่าร์เซลล์ที่จะติดตั้งนั้น ไม่ควรเลือกขนาดที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้ เพราะหากผลิตปริมาณไฟฟ้าได้มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้ในตอนกลางวัน ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เกินว่าที่เราใช้ก็จะไม่ถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดได้


หากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าส่วนที่ท่านไม่ได้นำมาใช้?

หากอยากนำไฟฟ้าในส่วนที่แผงโซล่าร์เซลล์ของท่านผลิตได้เกินความต้องการการใช้ไฟฟ้าจากในบ้านของท่าน สารมารถทำได้โดยการติดตั้งระบบแบตเตอรี่เพิ่มเติ่ม(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอินเวอร์เตอร์ ว่าสารมารถติดตั้งระบบแบตเตอรี่เพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่) เพื่อเก็บไฟฟ้าส่วนที่ผลิตได้เกินความต้องการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันมาใช้ในตอนกลางคืนหรือตอนไฟดับ แต่ในปัจจุบันแบตเตอรี่สำหรับระบบโซล่าร์เซลล์ยังมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ความคุ้มค่าในการติดตั้งลดลงและคืนทุนช้าลง

หรือเข้าร่วม โครงการโซลาร์ภาคประชาชน เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินว่าที่เราใช้ให้การไฟฟ้า ซึ่งขายให้การไฟฟ้าในราคาถูกกว่าที่ท่านซื้อมาใช้ ดังนั้นการใช้ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟที่คุ้มค่าและคืนทุนเร็วที่สุดนั้น คือการใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ ทั้งหมดในตอนกลางวัน เพราะเป็นวิธีที่ระบบพลังโซล่าร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟให้ท่านได้มากที่สุด


"การใช้ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟที่คุ้มค่าและคืนทุนเร็วที่สุดนั้น คือการใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ ทั้งหมดในตอนกลางวัน"

ตัวอย่างเช่น

ค่าหน่วยโดยประมาน กรกฎาคม 2565 4.4 บาท


หากท่านใช้ไฟฟ้าเดือนละ 500 หน่วย = ประมาณ 2,200 บาท*


ระบบโซล่าร์เซลล์ 3 kW หมายถึง

ระบบจะผลิตไฟฟ้าได้ 3kW ซึ่งในช่วงกลางวันที่มีแสงเต็มที่ ซึ่งใน 1 วันจะมี 4-5 ชั่วโมง

3(kW) x 4.5(=ชั่วโมง) x 30(วัน) = 360 หน่วย


หมายถึง ระบบโซล่าร์เซลล์ 3 kW

สามารถช่วยท่านประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง ประมาณ 1,600 บาท (360 หน่วย) ต่อเดือน


โดยเฉพาะถ้าบ้านของท่านมีการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในตอนกลางวันระบบก็จะนำไฟฟ้าทังหมดที่ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตได้มาใช้ทดแทนไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

หากไฟฟ้าที่ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตได้ไม่เพียงพอกับการใช้งานจึงจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ ซึ่งหากท่านติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แบบ ออน-กริด ท่านจะต้องจ่ายค่าไฟแค่ในส่วนนี้เท่านั้นหากต้องการติดตั้งระบบโซล่าร์เซล์เพื่อช่วยลดค่าไฟ ทำไมถึงไม่ควรติดตั้งระบบที่ผลิตไฟได้มากกว่าที่ท่านใช้?


ตัวอย่างเช่น

ค่าหน่วยโดยประมาน กรกฎาคม 2565 4.4 บาท


หากท่านใช้ไฟฟ้าเดือนละ 500 หน่วย = ประมาณ 2,200 บาท*


และติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ 5 kW หมายถึง

ระบบจะผลิตไฟฟ้าได้ 5kW ซึ่งในช่วงกลางวันที่มีแสงเต็มที่ ซึ่งใน 1 วันจะมี 4-5 ชั่วโมง

5(kW)x 4.5(=ชั่วโมง) x 30(วัน) = 675 หน่วย


หมายถึง ระบบโซล่าร์เซลล์ 5 kW สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 675 หน่วย ต่อเดือน


ท่านอาจใช้ประโยชน์จากระบบโซล่าร์เซลล์อย่างเต็มที่ก็จะช่วยท่านประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 500 หน่วย แต่อีก 175 หน่วยที่ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตได้ก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าสูงสุด


หากท่านเข้าร่วม โครงการโซลาร์ภาคประชาชน เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินว่าที่เราใช้ให้การไฟฟ้า ก็จะขายได้ในราคา หน่วยละ 2.2 บาท ซึ่งราคาน้อยกว่าที่เราซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า(4.4 บาท)

หมายถึงเทียบกันหน่วยต่อหน่วยแล้ว การที่ท่านใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าร์เซลล์ในตอนกลางวัน จะช่วยท่านประหยัดค่าไฟได้ถึงเท่าตัวเทียบกับ การนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าร์เซลล์ไปขายคืนให้การไฟฟ้า


หากท่านต้องการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แบบ ออน-กริด เพื่อประหยัดค่าไฟ

จากกราฟ ไฟฟ้าที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้ในตอนกลางวัน(สีเขียว) ที่สูงเกินกว่าความต้องต้องการใช้ไฟฟ้าในบ้านของท่าน(สีส้ม) จะไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไฟฟ้าที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้ในตอนกลางวันจะถูกดึงมาใช้ทดแทนไฟจากการไฟฟ้า(สีฟ้า) ตามความต้องการของการใช้ไฟ้ฟ้าในบ้าน

ดู 13 ครั้ง

Comments


bottom of page