top of page

บริการ O&M บำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น

วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องในระบบ

ดูให้แลรักษาระบบให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ยืดอายุการทำงานของระบบให้ได้ตามมาตรฐาน

โดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

   - ตรวจเช็คความร้อนจุดเชื่อมต่อ ความร้อนแผงโซล่าเซลล์

   - ตรวจเช็คประสิทธิภาพทั้งระบบ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์

   - ล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

บริการ O&M

บำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

O&M คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

   O&M หรือ Operate & Maintenance คือการตรวจสอบเพื่อหาและทำการแก้ไขปรับปรุงจุดที่ทำงานบกพร่องในระบบ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการติดตั้งและใช้งานระบบโซล่าเซลล์มาระยะเวลาหนึ่ง

   โรงงานหรือธุริจที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของ O&M หรือ Operate & Maintenance เนื่องจากสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบโซล่าเซลล์ทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานตามมาตรฐานของระบบ

bottom of page