โซล่าร์เซลล์ ระบบออนกริด Bronze package 5kW
โซล่าร์เซลล์ ระบบออนกริด Gold package 10kW